У.Хүрэлсүх, МАН-ын рейтинг унахад “Угаарын хий”, “Саарал жагсаалт” нөлөөлж байна

У.Хүрэлсүх, МАН-ын рейтинг унахад “Угаарын хий”, “Саарал жагсаалт” нөлөөлж байна

Mongolian Poll мэдээлэл судалгааны төвөөс улс орны нийгэм, эдийн засаг, улс төрд энэ оны нэгдүгээр сараас хойш өрнөж буй үйл явдлуудад иргэд хэрхэн хандаж байгааг тодруулах зорилгоор хийсэн “Улс төрийн барометр-XV” судалгааны үр дүнгээс энэ удаа “зөвхөн улс төрийн асуудлаар хийгдсэн зарим санал асуулгын үр дүн”-г олон нийтэд нээлттэй толилуулж байна.

Энэхүү судалгаанд Улаанбаатар хотын зургаан дүүрэг, Увс, Баянхонгор, Өмнөговь, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Дорнод аймгийн нийт 1200 иргэнийг сүүлийн 4 жил хамруулж байгаа бөгөөд, энэ удаагийн судалгааны анхдагч мэдээллийг 2019 оны аравдугаар сарын 29-31 ны өдрүүдэд цуглуулсан болно. Тус судалгаанд телефон утасны аргыг ашиглаж анхдагч мэдээлэл цуглуулсан бөгөөд цаашид буцаалттай түүврийн аргаар улирал бүр судалгаанд оролцсон иргэдээ солихгүйгээр “Улс төрийн барометр”-ийн тайланг гаргах юм.

Судалгааны түүврийн хэмжээ ±3.0%-ийн алдааны хязгаар дотор эх олонлогийн тодорхой шинж тэмдгийг 99.4 хувийн итгэх магадлалтайгаар төлөөлөх чадвартай байна.

Статистик тооцоололд дараах томьёог ашиглав:

Мэдээлэл, судалгааны төвийн захирал Р.Цэдэнсодном

-НИЙГМИЙН АНХААРАЛД БАЙГАА ЗАРИМ АСУУДАЛД ИРГЭДИЙН БАЙР СУУРЬ-

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлж болзошгүй улс орнууд ордог “саарал жагсаалт”-д манай улс орсноос болж цаашид ирэх сөрөг нөлөөллөөс та болгоомжилж байна уу?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Тийм

81.3

72.5

76.9

Үгүй

8.4

13.5

10.9

Хариулж мэдэхгүй

10.3

14.0

12.2

Судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн 76.9 хувь нь “саарал жагсаалт”-д Монгол улс орсон асуудлаас болж цаашид ирэх сөрөг нөлөөллөөс болгоомжилж байна гэжээ. Энэ хандлага Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа иргэдийн дунд өндөр байна.

 

 

 

 

 

“Саарал жагсаалт”-д манай улс орсон явдалд хэн хариуцлага хүлээх ёстой гэж та үзэж байна вэ?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Ерөнхийлөгч

1.3

3.2

2.3

УИХ

10.1

18.6

14.3

Засгийн газар

72.4

52.3

62.4

Монголбанк

8.5

15.0

11.7

Санхүүгийн зохицуулах хороо

3.2

2.1

2.6

Бусад

-

1.2

0.6

Хариулж мэдэхгүй

4.5

7.6

6.1

Иргэдийн ихэнх нь Монгол улс “саарал жагсаалт”-нд орсон асуудалд Засгийн газар хариуцлага хүлээх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Энэ хандлага Улаанбаатар хотын иргэдийн дунд өндөр байгаа бол, УИХ, Монголбанк хариуцлага хүлээх хэрэгтэй гэсэн хандлага хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа иргэдийн дунд өндөр байна.

 

Сайжруулсан түлшний угаарын хийд иргэд хордох, амь насаа алдах тохиолдол гарч байгаа явдалд та санаа зовж байна уу?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Санаа зовж байна

87.9

60.2

74.1

Санаа зовох зүйл алга

3.5

38.9

21.2

Хариулж мэдэхгүй

8.6

0.9

4.7

Таван толгой түлш ХХК-ийн сайжруулсан шахмал түлшинд иргэд эрүүл мэнд, амь насаараа хохирч байгаа асуудалд судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 74.1 хувь нь санаа зовж байна гэжээ. Энэ хандлага Улаанбаатар хотын иргэдийн дунд өндөр байна. Харин хөдөө орон нутагт байгаа иргэд “өөрт хамаагүй” асуудал гэсэн байр сууриас асуудалд хандаж байгаа нь судалгааны анхдагч мэдээлэл цуглуулах явцад ажиглагдаж байв.

 

Сайжруулсан түлшинд хордож иргэд эрүүл мэнд, хүний амь насаараа хохирсон асуудалд хэн хариуцлага хүлээх нь зөв бэ?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх

39.5

35.1

37.3

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн

1.8

4.1

2.9

Хотын дарга С.Амарсайхан

11.4

20.5

16.0

Таван толгой түлш ХХК-н захирал М.Ганбаатар

41.2

32.6

36.9

Улсын Их хурлын гишүүд

1.9

7.3

4.6

Хариулж мэдэхгүй

4.2

0.4

2.3

Сайжруулсан шахмал түлшинд иргэд хордож, амь насаа алдаж байгаа асуудалд судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 37.3 хувь нь Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, 36.9 хувь Таван толгой түлш ХХК-ийн захирал М.Ганбаатар хариуцлага хүлээх хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна.

 

-УЛС ТӨРИЙН ТОГТМОЛ АСУУЛТ БА ХАРЬЦУУЛАЛТ-

Улс орныхоо нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг Та хэрхэн үнэлэх вэ?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Өмнөх

2019.09

Эдийн засаг өсөж, сайжирч байна

-

-

-

0.6

Хэдийгээр саад бэрхшээл их байгаа боловч дэвжиж хөгжих найдвар байна

-

2.5

1.2

3.1

Өөдлөх уруудахын алинд ч хүргэж болох эгзэгтэй байдалд байна

28.3

32.9

30.6

28.5

Нийгэм эдийн засгийн байдал улам доройтож байна

64.5

61.5

63.0

51.1

Хариулж мэдэхгүй байна

7.2

3.1

5.2

16.7

Судалгааны дүнгээс харахад, Нийгэм эдийн засгийн байдал улам доройтож байна гэх иргэдийн байр суурь нэмэгдэж байна. Учир нь 2019 оны есдүгээр сард хийгдсэн судалгаанд иргэдийн тус байр суурь 51.1 хувьтай байсан бол 2019 оны аравдугаар сард 63.0 хувь болж өсжээ.

 

Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын үйл ажиллагаанд та ямар үнэлэлт, дүгнэлт өгөх вэ?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Өмнөх

2019.09

Маш сайн

2.3

5.0

3.6

3.1

Сайн

14.5

15.8

15.1

13.9

Дунд

38.1

44.6

41.4

46.7

Муу

23.4

23.6

23.5

23.0

Маш муу

21.7

11.0

16.4

13.3

 

2019 оны есдүгээр сар болон аравдугаар сард Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын үйл ажиллагаанд өгсөн иргэдийн үнэлгээг харьцуулж үзвэл, тоон дүн тогтвортой байна.

 

УИХ-ын үйл ажиллагаанд та ямар үнэлэлт, дүгнэлт өгөх вэ?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Өмнөх

2019.09

Маш сайн

0.4

1.2

0.8

0.9

Сайн

2.3

4.8

3.5

3.9

Дунд

14.8

15.3

15.1

11.8

Муу

31.7

39.5

35.6

33.2

Маш муу

50.8

39.2

45.0

50.2

2019 оны есдүгээр сар болон аравдугаар сард УИХ-ын үйл ажиллагаанд өгсөн иргэдийн үнэлгээг харьцуулж үзвэл тоон дүн тогтвортой байна.

 

У.Хүрэлсүхийн толгойлж байгаа Засгийн газрын үйл ажиллагаанд та ямар үнэлэлт, дүгнэлт өгөх вэ?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Өмнөх

2019.09

Маш сайн

1.4

2.8

2.1

2.6

Сайн

6.3

8.1

7.2

9.1

Дунд

16.1

21.3

18.7

17.3

Муу

31.2

41.3

36.2

45.4

Маш муу

45.0

26.5

35.8

25.6

2019 оны есдүгээр сар болон аравдугаар сард У.Хүрэлсүхийн толгойлж байгаа Засгийн газрын үйл ажиллагаанд өгсөн иргэдийн үнэлгээг харьцуулж үзвэл “маш муу” гэсэн үнэлгээ 25.6 хувиас 35.8 хувь болж өсжээ.

 

Хэрэв маргааш УИХ-ын сонгууль болбол та аль улс төрийн намыг сонгох вэ?

 

Улаанбаатар

Хөдөө

Улсын

хэмжээнд

Өмнөх

2019.09

Монгол ардын нам /МАН/

9.1

17.3

13.2

15.1

Ардчилсан нам /АН/

22.6

18.6

20.6

18.8

Монгол ардын хувьсгалт нам /МАХН/

3.2

5.4

4.3

5.0

Иргэний зориг ногоон нам /ИЗНН/

-

1.4

0.7

0.7

Бүгд найрамдах нам /БНН/

1.2

-

0.6

0.5

Хөдөлмөрийн үндэсний нам /ХҮН/

2.0

1.4

1.7

1.1

Үнэн ба зөв нам /ҮБЗН/

-

-

-

-

Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам /ШИНЭ/

-

1.4

0.7

0.7

Бусад нам

-

-

-

-

Хариулж мэдэхгүй байна

62.9

54.5

58.7

58.1

2019 оны есдүгээр сар болон аравдугаар сарын улс төрийн намуудын рейтингийг харьцуулж үзвэл Монгол Ардын нам /МАН/-ын рейтинг 13.2 хувь болжээ. МАН-ын рейтинг болоод Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн үйл ажиллагааны үнэлгээ буурахад “сайжруулсан шахмал түлш”-нд иргэд хордож байгаа асуудалд болоод Монгол улс “саарал жагсаалт”-нд орсон явдал рейтинг буурахад нөлөөлж байна. Харин АН-ын рейтинг 20.6 хувь болж өссөн бол, хөвөгч сонгогч буюу аль нэг улс төрийн намыг дэмжихгүй байгаа иргэд 58 хувьтай байна.