Есдүгээр сард тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт олгох хуваарь

Есдүгээр сард тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт олгох хуваарь

 

Улсаас олгодог 11 төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн мөнгийг есдүгээр сард олгох хугацаа тодорхой болжээ. Үүнд,

-Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ есдүгээр сарын 20

-Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж есдүгээр сарын 20

-Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж есдүгээр сарын 15

-Эхийн алдар , одонгийн мөнгө есдүгээр сарын 27

-Асаргааны тэтгэмж, бусад хөнгөлөлт тусламж есдүгээр сарын 15, 27

-Насны хишиг есдүгээр сарын 27

-Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж есдүгээр сарын 15-27

-Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр есдүгээр сарын 15, 27

-Хүүхдийн мөнгөн хуримтлал есдүгээр сарын 20

-Ахмад настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламж есдүгээр сарын 15,27

-Алдар цолтон, ахмад настанд олгох хөнгөлөлт тусламж есдүгээр сарын 15,27-нд тус тус бууна.