Үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, авах гэрээ зэргийг харьяалал харгалзахгүйгээр улсад бүртгэдэг болжээ

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, авах гэрээ зэргийг харьяалал харгалзахгүйгээр улсад бүртгэдэг болжээ

 

Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршин байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн дараах төрлийн бүртгэлүүдийг зургаан дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст харьяалал харгалзахгүйгээр бүртгүүлэх боломжтой болжээ.

Үүнд:

Өмчлөх эрхийн шилжилт:

  1. Үл хөдлөх хөрөнгө худалдах
  2. Худалдан авах гэрээ
  3. Бэлэглэх гэрээ
  4. Арилжих гэрээ
  5. Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх
  6. Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх,хасагдах гэрээ

Эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах:

  • Үл хөдлөх хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, хаяг, байршил, зориулалт, нэгж талбарын дугаар, өмчлөгчийн нэр, регистрийн дугаар өөрчлөгдөх

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээ, барьцаалбар:

  • Гэрээний нэмэлт өөрчлөлт, барьцааны гэрээ дуусгавар болох бүртгэлүүд

Эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас лавлагаа олгох үйлчилгээг харьяалал харгалзахгүй үзүүлнэ хэмээн УБЕГ-аас мэдээллээ.